Persoonlijk vervoer
Vriendelijk personeel
Aandacht voor mensen
Eerlijke prijs

Privacy

Jan van Delen Touringcars BV, gevestigd aan Dr. H.G. Scholtenstraat 9 1508 EB Zaandam, filiaal op Marchandweg 30, 3771 MP te Barneveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.vandelen.nl
Dr. H.G. Scholtenstraat 9         filiaal: Marchandweg 30
1508 EB Zaandam                                       3771 MP Barneveld
0342 – 420102

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jan van Delen Touringcars B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jan van Delen Touringcars B.V. verwerkt op incidentele basis bijzondere persoonsgegevens. Indien u of uw kind door ons zal worden vervoerd, en het voor de chauffeur noodzakelijk is om te weten of er rekening moet worden gehouden met een bijzondere gezondheidssituatie, dan kunt u dat aan ons doorgeven. Te denken valt hierbij aan bijvoorbeeld dieetwensen, allergieën of andere informatie van vergelijkbare aard. Uiteraard gaan wij discreet en uiterst zorgvuldig met deze gegevens om. Wij vernietigen deze gegevens zodra ze niet meer relevant zijn voor de uitvoering van onze diensten.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vandelen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jan van Delen Touringcars B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Jan van Delen Touringcars B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Jan van Delen Touringcars B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jan van Delen Touringcars B.V.) tussen zit.

Hoe lang en waarom we persoonsgegevens bewaren

Jan van Delen Touringcars B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:
Als u bij ons diensten afneemt, hebben wij uw naam en contactgegevens nodig om de dienst te kunnen uitvoeren. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig, of in geval van factuurgerelateerde gegevens, zo lang als wettelijk vereist.

Wij verwerken namen en geboortedata op onze passagierslijsten wanneer wij uit een wettelijke verplichting de identiteit van passagiers in onze bussen moeten kunnen vermelden. Daarnaast kunnen wij bij de passagierslijsten telefoonnummers noteren, en eventuele dieetwensen, allergieën of andere gegevens die nodig zijn voor het waarborgen van de veiligheid van onze passagiers.

Als u bij ons boekjes bestelt met dagtochten, hebben wij uw naam en adresgegevens nodig om de bestelling bij u te leveren.

Wij monitoren het internetverkeer van onze website om onze website te kunnen verbeteren. De analytische gegevens worden niet langer bewaard dan 2 jaar.

De standaard personeelsgegevens worden zo lang als nodig of wettelijk vereist is, verwerkt. Dit doen we vanwege wettelijke verplichting of de uitvoering van een overeenkomst met u. Daarnaast worden de bussen met GPS gevolgd om de veiligheid van de chauffeur en de passagiers te kunnen waarborgen, en tevens de eigendommen van de organisatie te kunnen bewaken.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jan van Delen Touringcars B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Jan van Delen Touringcars B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Als wij een vervoerdersorganisatie inschakelen die een deel van onze dienst uitvoert, dan delen wij passagiersgegevens met deze vervoerdersorganisatie in alleen die situaties waarbij dat nodig is voor de uitvoering van de dienst door deze andere vervoerdersorganisatie.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jan van Delen Touringcars B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Jan van Delen Touringcars B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaldatumType
_gaJan van Delen Touringcars B.V.Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHttp cookie
_gatJan van Delen Touringcars B.V.Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHttp cookie
_gidJan van Delen Touringcars B.V.Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHttp cookie
collectgoogle-analytics.comGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel tracker

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Jan van Delen Touringcars B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vandelen.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Jan van Delen Touringcars B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jan van Delen Touringcars BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vandelen.nl 

 

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Altijd antwoord binnen 2 werkdagen Offerte aanvragen